sajad torkamani

Symmetric key encryption uses the same key to encrypt and decrypt data.

Asymmetric key encryption uses one key (public key) for encryption and another key (private key) for decryption.